MV Vesevus 35 EFB - Yacht purchase enquiry

MV Vesevus 35 EFB